You need to upgrade your Flash Player
עמוד ראשיעל החברהשירותי החברההמלצות מלקוחותמדיניות האיכותמוצרים למכירהטפסים שימושייםטיפים והמלצותגלריית תמונותחיפוש באתריצירת קשר
מוצרים
שירותנו כולל:
 • אספקת מיכלי ארכיב.
 • אריזה ורישום תיקים.
 • הובלת מסמכים ממשרד הלקוח לארכיוני החברה.
 • הפקת דוחות ממוחשבים המאפשרים איתור מהיר של תיקים וקבלת החלטות לביעור.
 • המצאת תיקים נדרשים למשרד הלקוח למחרת יום העסקים. אפשרות ייחודית לשרות דחוף והמצאת התיק בתוך 4 שעות למשרד הלקוח.
 • ביעור מסמכים על פי דרישה.
 • ייעוץ בתכנון והקמת ארכיונים.
 
אנחנו מבטיחים:
 • רישום וניהול מסודר של תיקים המאפשר שליטה במסמכי הארכיון.
 • שמירת סודיות.
 • עמידה בדרישות הלקוח מבלי שיצטרך לצאת ממשרדו ( הדרישות יתקבלו בפקס, טלפון או דרך אתר האינטרנט ).
 
שירותנו חוסך:
 • תשלומי שכ"ד, ארנונה ואחזקת שטחי אחסון.
 • השקעה במדפי אחסון ואמצעי הגנה.
 • עלויות כח אדם לארגון וטיפול בתיקים.
 • עלויות לאחזור תיקים ( שליפות והחזרות ).
 • עלויות הקשורות בהעברת ארכיונים מעת לעת.
 • עלויות הקשורות בשמירת מקום פנוי לצרכים עתידיים.
 
 
בנייה וקידום אתר: טופ אינטראקטיב - קידום אתרים

valid xhtml